Algemene Gebruikersvoorwaarden next2news BV

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden zijn de volgende termen gedefinieerd als in dit artikel omschreven:

Account: de voor de Gebruiker middels een inlognaam en wachtwoord toegankelijke online omgeving waarbinnen de Gebruiker Banners kan maken en laten plaatsen, advertentietegoeden kan kopen en zijn voor de diensten van Next2news relevante gegevens kan beheren;

Advertentieduur: de tussen Next2news en Gebruiker overeengekomen periode gedurende wanneer de Banner bij het betreffende Artikel is geplaatst;

Artikel: (nieuws)artikelen die online worden gepubliceerd door een Uitgever op de website van die Uitgever;

Banner: De advertentie zoals die door de Gebruiker is opgesteld en middels de dienst van Next2news bij een Artikel wordt geplaatst;

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft geopend;

Next2news: next2news B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Next2news en de Gebruiker;

Uitgever: de bij Next2news aangesloten (rechts)persoon die Artikelen publiceert waarbij door de Gebruiker Banners kunnen worden geplaatst;

Artikel 2 - Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Next2news en Gebruiker. De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Next2news worden gewijzigd.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Gebruiker via de Website een Account opent. '

Artikel 4 Het Account

 • 4.1 De Gebruiker kan via het Account Banners maken en laten plaatsen en advertentietegoeden kopen.
 • 4.2 Eenmaal gekochte advertentietegoeden zullen niet worden terugbetaald en zullen komen te vervallen één jaar na de laatste maal dat Gebruiker (i) een Banner heeft laten plaatsen of (ii) nieuw advertentietegoed heeft gekocht.
 • 4.3 Het Account kan pas worden opgezegd nadat alle door Gebruiker geplaatste Banners van de website(s) van de Uitgever(s) zijn verwijderd.
 • 4.4 Next2news mag te allen tijde een account blokkeren of opheffen onder terugbetaling van eventuele advertentietegoeden. Indien de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met deze Voorwaarden of enige andere tussen partijen overeengekomen bepaling, is Next2news niet gehouden de eventuele advertentietegoeden terug te betalen.
 • 4.5 Indien de Gebruiker het Account opzegt, komen alle eventuele advertentietegoeden te vervallen. Deze zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 5 Plaatsing van Banners

 • 5.1 Next2news is slechts gehouden een Banner te plaatsen nadat de betaling voor de plaatsing van de Banner door Next2news is ontvangen.
 • 5.2 Next2news zal zich redelijkerwijs inspannen om de Banners van Gebruiker binnen één uur nadat de betaling door Next2news is ontvangen te plaatsen bij het door Gebruiker geselecteerde Artikel en gedurende de Advertentieduur geplaatst te houden.
 • 5.3 Next2news is niet aansprakelijk voor het geval dat de Banner tijdelijk niet getoond wordt als gevolg van het uitvallen van de website van de Uitgever of een ander technisch mankement bij de Uitgever. Indien een Banner tijdelijk niet getoond wordt als gevolg van een technisch mankement of onderhoudswerkzaamheden bij Next2news, is Next2news enkel aansprakelijk indien de totale periode dat de Banner niet zichtbaar is geweest als gevolg van een technisch mankement of onderhoudswerkzaamheden bij Next2news meer dan 10% van de Advertentieduur bedraagt. In dat geval zal de schadevergoeding die Next2news aan de Gebruiker moet betalen in ieder geval niet meer bedragen dan de totale hoeveelheid tijd dat de Banner niet zichtbaar is geweest, gedeeld door de Advertentieduur, vermenigvuldigd met de voor de betreffende Banner door de Gebruiker betaalde vergoeding.
 • 5.4 Indien een Gebruiker constateert dat een Banner niet wordt getoond, dient de Gebruiker dat binnen drie dagen te melden door een bericht te sturen aan [email protected], dan wel een nader door Next2news bekend te maken e-mailadres. Indien deze melding niet binnen drie dagen is geschied, is Next2news niet aansprakelijk voor enige vergoeding als gevolg van het niet getoond zijn van de Banner. Alle overige klachten dienen binnen 7 dagen gemeld te worden door een bericht te sturen aan [email protected] dan wel een nader door Next2news bekend te maken e-mailadres.
 • 5.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen beslist uitsluitend Next2news, respectievelijk de Uitgever, over de positionering van Banners.
 • 5.6 Gebruiker kan te allen tijden verzoeken dat een door Gebruiker geplaatste Banner wordt verwijderd. De voor de plaatsing van de Banner betaalde vergoeding zal in dat geval niet worden terugbetaald.

Artikel 6 Inhoud van de Banners

 • 6.1 Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Banner en de content op de Bestemmingspagina.
 • 6.2 Alle Banners dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal. Banners die in een andere taal zijn opgesteld, worden geweigerd.
 • 6.2 Next2news en/of een Uitgever heeft te allen tijde het recht een Banner te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook, en zonder nadere toelichting. Bovendien mag Next2news te allen tijde Banners wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de technische specificaties en/of voorwaarden die gelden ten aanzien van de plaatsing van advertenties bij de Uitgever.
 • 6.3 Het is Gebruiker niet toegestaan een Banner te laten plaatsen waarvan de inhoud van de Banner of de Bestemmingspagina:
  • a. van pornografische aard, discriminatoir, schadelijk, obsceen, bedreigend, misleidend, lasterlijk of haatzaaiend is of zal zijn;
  • b. in strijd is of zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken (inclusief doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code en enige vergelijkbare reclame code);
  • c. inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van derden;
  • d. een aanprijzing bevat of zal bevatten voor stoffen, diensten, producten of materialen die in overtreding zijn met toepasselijke wet en regelgeving in een land waar een Banner van Gebruiker wordt getoond, geplaatst of op andere wijze openbaar wordt gemaakt.

  Dit artikel geldt tevens ten aanzien van latere wijzigingen van de Bestemmingspagina.
 • 6.4 Gebruiker vrijwaart Next2news, diens vertegenwoordigers, met haar verbonden ondernemingen, bestuurders, commissarissen, werknemers en Uitgevers voor enige aanspraken, nadeel, aansprakelijkheid, kosten, schade en schikkingsbedragen (waaronder begrepen kosten en uitgaven voor juridische bijstand) die worden geleden als gevolg van de schending door Gebruiker van de artikelen 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 van deze Voorwaarden.
 • 6.5 Deze vrijwaring geldt onder de voorwaarden dat Next2news: (i) Gebruiker onverwijld na het bekend worden daarmee inlicht over een aanspraak; (ii) Gebruiker redelijkerwijs informatie verschaft omtrent de aanspraak; en (iii) Gebruiker volledige zeggenschap en bevoegdheid geeft ten aanzien van het verweer tegen, en de schikking van, de aanspraak. Het staat de volgens dit artikel gevrijwaarde partijen vrij op eigen kosten en verdedigd door een advocaat naar eigen keuze tezamen met Gebruiker verweer te voeren.

Artikel 7 Overige verplichtingen en garanties

 • 7.1 De Gebruiker zal geen beveilingsmaatregel van een dienst van Next2news of de Uitgever breken of omzeilen, of bewust advertenties verschaffen die malware, spyware of andere kwaadwillige code bevatten.
 • 7.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en geheimhouden van de inloggegevens van het Account en is verantwoordelijk voor misbruik van het Account door derden die met de inloggegevens van Gebruiker toegang hebben gekregen tot het Account.
 • 7.3 Gebruiker garandeert dat: (i) alle informatie die Gebruiker aan Next2news verschaft volledig, juist en actueel is; (ii) hij gerechtigd is Next2news en Uitgever(s) toe te staan, en hierbij aan Next2news en Uitgever(s) alle rechten verleent die nodig zijn om Banner(s) van Gebruiker te gebruiken, hosten, cachen, routeren, opslaan, kopiëren, wijzigen, distribueren, herformatteren, reproduceren, publiceren, weergeven, overbrengen/doorgeven en verspreiden;
 • 7.4 Gebruiker garandeert dat hij toestemming heeft van de eigenaar van de Bestemmingspagina om Banners te (laten) plaatsen die verwijzen naar de Bestemmingspagina.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 Anders dan de vrijwaringsverplichtingen van artikel 6.4 is de aansprakelijkheid van ieder der partijen jegens de andere partij met betrekking tot een gebeurtenis of een serie van met elkaar verbonden gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Gebruiker aan Next2news heeft betaald voor de plaatsing van de Banner waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
 • 8.2 Geen der partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor financiële verliezen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie, indirecte of gevolgschade geleden in welke omstandigheid ook.
 • 8.3 Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien niet of niet-tijdige nakoming het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van de betreffende partij liggen, inclusief doch niet beperkt tot stroomstoringen, uitval van het Internet, natuurrampen, oorlog en terrorisme, oproer of stakingen. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de betalingsverplichtingen van partijen.

Artikel 9 Prijzen en betalingen

 • 9.1 Next2news mag de prijzen voor haar dienst steeds wijzigen. Alle door Next2news aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
 • 9.2 Indien Next2news voor haar diensten een factuur stuurt, geldt daarvoor een betalingstermijn van 14 dagen.
 • 9.3 Indien een Gebruiker enige betalingsplicht jegens Next2news niet nakomt, is Next2news alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten op de Gebruiker te verhalen.

Artikel 10 Overige bepalingen

 • 10.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Met betrekking tot geschillen of kwesties voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen partijen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam (Nederland).
 • 10.2 Gebruiker erkent dat Next2news deze Voorwaarden van tijd tot tijd kan wijzigen. Indien Gebruiker een Banner plaatst na in kennis te zijn gesteld van dergelijke wijzigingen, wordt Gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.
 • 10.3 Mocht een van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar blijken, dan blijft de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Nex2news heeft dan het recht om deze Overeenkomst zodanig te wijzigen in overeenstemming met artikel 10.2 van deze Voorwaarden dat de betreffende bepaling(en) niet langer ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn.
 • 10.4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, dienen alle kennisgevingen aan Next2news in het kader van de Voorwaarden schriftelijk te geschieden aan: [email protected], dan wel een nader door Next2news bekend te maken e-mailadres. Alle door Next2news aan de Gebruiker verzonden kennisgevingen zullen worden verzonden aan het e-mailadres dat Gebruiker heeft aangegeven in het Account.
 • 10.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om rechten uit deze Overeenkomst, waaronder mede zijn begrepen advertentietegoeden, te verkopen, te cederen of over te dragen. Een poging daartoe kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst, zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor Next2news met zich meebrengt. Next2news heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen aan een aan Next2news gelieerde rechtspersoon.
 • 10.6 Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd in overeenstemming met de onderhavige Overeenkomst gewijzigd, zijn te vinden op: https://www.next2news.com/algemene-voorwaarden. Gebruiker dient voor de eigen administratie een exemplaar van de onderhavige Voorwaarden af te drukken. Het is mogelijk dat Next2news geen exemplaar bewaart van de Voorwaarden zoals die bestonden op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst aanging.
 • 10.7 Het is Next2news steeds toegestaan haar dienstverlening aan te passen of uit te breiden.